Personvernerklæring

  Oslo kommune ved Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap har det overordnede ansvaret for behandling av personopplysninger på dette nettstedet. Dine personopplysninger registreres når du sender inn en søknad om barnehageplass, og når du gjør eventuelle endringer av opplysningene via denne nettsiden. E-postadresse og mobiltelefonnummer hentes fra nasjonalt kontakt- og reservasjonsregister når du logger deg på nettsiden med ID-porten. I tillegg oppdateres opplysninger om adresse og familierelasjoner fra folkeregisteret.

  FORMÅL
  Dine personopplysninger behandles med følgende formål:

  • Tilby barnehageplass i henhold til bestemmelser i barnehageloven og Oslo kommunes barnehageforskrift.
  • Administrere barnehageplass (fastsette riktig foreldrebetaling, fakturere, behandle oppsigelser ol.).
  • Gi kommunen og barnehagene oversikt over plasserte barn i de ulike barnehagene for å planlegge opptak og drift.
  • Gi barnehagene tilgang til foresattes kontaktopplysninger for å legge til rette for god kommunikasjon i det daglige mellom barnehagen og barnas hjem.
  • Rapportering av data for statistiske formål, intern administrasjon og lovpålagt rapportering.

  HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLES?
  Fra nasjonale registre henter vi:

  • Navn
  • Fødselsnummer
  • Adresseopplysninger
  • E-postadresse og mobiltelefonnummer
  • Familierelasjoner

  Ved søknad blir du bedt om å oppgi:
  • Barnets morsmål
  • Bostedsadresse (hvis det avviker fra adresse i folkeregisteret)

  Hvis du søker prioritet i forbindelse med opptak ber vi om:
  • Dokumentasjon som viser rett til prioritet (helseopplysninger, vedtak fra barnevern, bekreftelse på at du er enslig forsørger eller nyankommet flyktning i introduksjonsprogram)

  Hvis du søker om redusert foreldrebetaling registrerer vi:
  • Husholdningens inntekt

  RETTSLIG GRUNNLAG
  Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene er personvernforordningens artikkel 6, nr. 1 bokstav c. Det vil si at behandlingen er nødvendig for at Oslo kommune skal kunne gjennomføre sine rettslige plikter. De rettslige pliktene er beskrevet i barnehageloven:

  • Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess (§ 12)
  • Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen (§ 12 a)
  • Kommunen skal gi prioritet til barn med nedsatt funksjonsevne og barn som har vedtak fra barnevernet (§ 13), og gi fortrinn til grupper i henhold til Oslo kommunes barnehageforskrift
  • Kommunen skal følge forskrift om foreldrebetaling i barnehage (§ 15)
  • Barnehagene skal arbeide i nært samarbeid og forståelse med foreldrene (§ 1)
  • Barnehagene skal drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet, som oppfyller krav om maks antall barn per ansatt og antall pedagoger i hver barnehage (§§ 18 og 18 a)

  LAGRING
  Personopplysninger lagres ikke lenger enn nødvendig. Kommunen har plikt å arkivere register over hvilke barn som går i hvilke barnehager, og bevarer slike oversikter i arkivet. Øvrige personopplysninger knyttet til søknad og plassering blir oppbevart ti år etter barnet er ferdig i barnehagen, for å dekke eventuelt behov for dokumentasjon som barnet kan ha i sine første skoleår. Personopplysninger knyttet til foreldrebetaling og fakturering blir slettet etter fem år.

  FORHOLDET TIL ANDRE VIRKSOMHETER

  Driftsleverandør
  IST AS står for teknisk drift av Oslo kommunes system for barnehageopptak og plassadministrasjon. IST AS sin tilgang til dine personopplysninger er regulert i en databehandleravtale. IST AS har ikke anledning til å behandle dine personopplysninger til andre formål enn det Oslo kommune har fastsatt.

  Private barnehager
  Kommunen har ansvar for å sikre en samordnet opptaksprosess for kommunale og private barnehager, og foresatte kan søke om plass i både kommunale og private barnehager via denne nettsiden. De private barnehagene har tilgang til personopplysninger om de barn og foresatte som går i, eller søker om plass i, sine barnehager.

  Kommunikasjonsløsning barnehage-hjem
  Opplysninger om hvilke barnehager barna går i, samt foresattes e-postadresse og mobiltelefonnummer, overføres til kommunens digitale løsning for den daglige kommunikasjonen mellom barnehage-hjem (Truegroups). For å gi mulighet for sikker autentisering via ID-porten overføres også foresattes personnummer. Truegroups tilganger til personopplysninger reguleres i en databehandleravtale. Formålet med behandlingen av personopplysninger i Truegroups vurderes som forenelig med formålet som gjelder behandlingen som skjer gjennom denne nettsiden.

  INFORMASJONSKAPSLER
  På dette nettstedet benyttes informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på brukerens pc og som er mulig å benytte for å følge hva brukeren gjør på nettstedet.

  Det finnes to typer informasjonskapsler:

  1. En permanentkapsel blir liggende igjen på besøkerens datamaskin i en bestemt periode.
  2. En sesjonskapsel lagres midlertidig i datamaskinens minne mens brukeren er inne på nettstedet. Denne kapselen forsvinner når du lukker nettleseren

  Dette nettstedet benytter kun sesjonskapsler. Dette benyttes for å håndtere informasjon som du legger igjen når du benytter nettstedets e-tjenester.

  Dersom du ikke aksepterer bruk av informasjonskapsler kan du stenge av dette i din nettlesers sikkerhetsinnstillinger. Sesjonskapsler må aksepteres for at nettstedets e-tjenester skal fungere. Du kan også stille inn nettleseren slik at du får et spørsmål hver gang nettleseren forsøker å lagre en informasjonskapsel på din datamaskin. Gjennom nettleseren kan også tidligere lagrede kapsler slettes. Les mer om dette på nettleserens egen hjelpside.

  DINE RETTIGHETER
  Du har rett til innsyn i behandlingen av dine personopplysninger. Det innebærer at du kan spørre om hvilke opplysninger som blir behandlet, og hvordan de blir behandlet. Du har også rett til retting og sletting av personopplysninger du selv har oppgitt.

  Personopplysningene som er samlet inn fra folkeregisteret og nasjonalt kontakt- og reservasjonsregister er samlet inn med hjemmel i Folkeregisterloven og eForvaltningsforskriften. For å rette opp i disse opplysningene, må du kontakte aktuelt register.

  Du har rett til å klage til Datatilsynet hvis du mener at behandlingen av dine personopplysninger ikke etterlever gjeldende lover og regler.

  KONTAKT
  Krav om innsyn, retting eller sletting rettes til byrådsavdelingens postmottak, og skal besvares kostnadsfritt innen 30 dager.